استفاده از مطالب فقط با لینک سایت مجاز میباشد

ارتباط با ما

برترین محصولات فروشگاه

عنوان آزمایشی عنوان آزمایشی

دانلود سوالات و پاسخ کنکور ارشد ۹۶ همه رشته ها

 دانلود سوالات و پاسخ کنکور ارشد ۹۶ همه رشته ها

برای دریافت کلید اولیه سوالات اینجا کلیک کنید

🔗 منبع : http://sanjesh.org/

لينك دانلود دفترچه كد و عنوان رشته امتحاني

دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۱۰۱ – زبان وادبيات فارسي
دریافت دفترچه ۱۱۰۲ – مجموعه علوم جغرافيايي
دریافت دفترچه ۱۱۰۳ – سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
دریافت دفترچه ۱۱۰۴ – مجموعه زبان عربي
دریافت دفترچه

۱۱۰۵ – علوم اقتصادي

دریافت دفترچه ۱۱۰۶ – مجموعه تربيت بدني وعلوم ورزشي
دریافت دفترچه ۱۱۰۷ – تاريخ
 دریافت دفترچه ۱۱۰۸ – مجموعه علوم اجتماعي
 دریافت دفترچه ۱۱۰۹ – زبان هاي باستاني ایران
 دریافت دفترچه ۱۱۱۰ – مجموعه زبان شناسي
 دریافت دفترچه ۱۱۱۱ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي – علوم قرآنی
 دریافت دفترچه ۱۱۱۲ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي- فقه و حقوق
 دریافت دفترچه ۱۱۱۳ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي- فلسفه و کلام
 دریافت دفترچه ۱۱۱۴ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي – ادیان
 دریافت دفترچه ۱۱۱۵ – مجموعه الهيات ومعارف اسلامي – مخصوص اهل تسنن
 دریافت دفترچه ۱۱۱۶ – مجموعه فلسفه

 دریافت دفترچه

۱۱۱۷ – مجموعه علوم تربيتي /۱
 دریافت دفترچه ۱۱۱۹ – علم اطلاعات ودانش شناسي
 دریافت دفترچه ۱۱۲۰ – مجموعه زبان فرانسه
 دریافت دفترچه ۱۱۲۱ – مجموعه زبان انگليسي
دریافت دفترچه ۱۱۲۲ – مجموعه زبان روسي
 دریافت دفترچه ۱۱۲۴ – مجموعه زبان الماني
 دریافت دفترچه ۱۱۲۵ – مجموعه مديريت جهانگردي
 دریافت دفترچه ۱۱۲۶ – مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه ۱۱۲۷ – ايرانشناسي
 دریافت دفترچه ۱۱۲۹ – زبان وادبيات اردو
 دریافت دفترچه ۱۱۳۰ – مجموعه علوم سياسي وروابط بين الملل
 دریافت دفترچه ۱۱۳۱ – مجموعه مطالعات جهان
 دریافت دفترچه ۱۱۳۲ – باستان شناسي
 دریافت دفترچه ۱۱۳۳ – مجموعه روانشناسي
 دریافت دفترچه ۱۱۳۴ – مجموعه حسابداري
 دریافت دفترچه ۱۱۳۷ – مطالعات زنان
 دریافت دفترچه ۱۱۳۸ – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعي
 دریافت دفترچه ۱۱۳۹ – مددكاري اجتماعي
 دریافت دفترچه ۱۱۴۲ – مجموعه مديريت

 دریافت دفترچه

۱۱۴۳-مشاوره
دریافت دفترچه ۱۱۴۴-مدیریت دریایی
دریافت دفترچه ۱۱۴۵-مجموعه امور فرهنگی

 دریافت دفترچه

۱۱۴۶ – مجموعه محيط زيست

دریافت دفترچه

۱۱۴۸ – مجموعه مديريت کسب و کار و امور شهری
دریافت دفترچه ۱۱۴۸- مجوعه مدیریت کسب و کار و امور شهری(سوالات زبان )
 دریافت دفترچه ۱۱۵۲ -مدرسي معارف اسلامي
دریافت دفترچه ۱۱۵۳-مدیریت اطلاعاتی
 دریافت دفترچه ۱۱۵۴ – مطالعات دفاعي -استراتژيك
 دریافت دفترچه ۱۱۵۵ – اطلاعات استراتژيك
 دریافت دفترچه ۱۱۵۶ – اماد
 دریافت دفترچه ۱۱۵۷ – مديريت بحران
 دریافت دفترچه ۱۲۰۱ –  علوم زمين
 دریافت دفترچه ۱۲۰۲ – مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي

 دریافت دفترچه شماره ۱

 دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۰۳ – مجموعه شيمي
 دریافت دفترچه ۱۲۰۴ – مجموعه فيزيك

 دریافت دفترچه

۱۲۰۵ – مجموعه فوتونيك
دریافت دفترچه ۱۲۰۵-مجموعه فوتونیک (سوالات اپتیک)
 دریافت دفترچه ۱۲۰۶ – مجموعه زيست شناسي -علوم سلولي ومولكولي
 دریافت دفترچه ۱۲۰۷ –  آمار
 دریافت دفترچه ۱۲۰۸ – مجموعه ریاضی
 دریافت دفترچه ۱۲۰۹ – مجموعه علوم كامپيوتر
 دریافت دفترچه ۱۲۱۳ – زيست شناسي گياهي
 دریافت دفترچه ۱۲۱۴ – زيست شناسي علوم جانوري
 دریافت دفترچه ۱۲۱۵ – مجموعه محيطزيست
 دریافت دفترچه ۱۲۱۶ – زيست شناسي دريا
 دریافت دفترچه ۱۲۱۷ – اوقیانوس شناسی فیزیکی
  دریافت دفترچه ۱۲۱۸ – مجموعه تاريخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه ۱۲۱۹ – علوم شناختي
دریافت دفترچه ۱۲۲۰- مجموعخ علوم اطلاعاتی

 دریافت دفترچه

۱۲۵۱ – مجموعه مهندسي برق
 دریافت دفترچه ۱۲۵۳ – مجموعه مهندسي نفت
  دریافت دفترچه ۱۲۵۵ – مجموعه مهندسي پليمر
  دریافت دفترچه ۱۲۵۶ – مهندسي معماري كشتي
 دریافت دفترچه ۱۲۵۷ -مجموعه مهندسي شيمي
 دریافت دفترچه ۱۲۵۹ – مهندسي صنايع
 دریافت دفترچه ۱۲۶۲ – مهندسی درسوانح طبيعي
 دریافت دفترچه ۱۲۶۳ – مهندسي عمران نقشه برداري
 دریافت دفترچه ۱۲۶۴ – مجموعه مهندسي عمران
 دریافت دفترچه ۱۲۶۷ – مجموعه مهندسي مكانيك

 دریافت دفترچه

۱۲۶۸ – مجموعه مهندسي معدن
 دریافت دفترچه ۱۲۷۲ – مجموعه مهندسي مواد ومتالوژی
 دریافت دفترچه ۱۲۷۳ – نانوفناوري -نانومواد
 دریافت دفترچه ۱۲۷۶ – مجموعه مهندسي فناوري اطلاعات

دریافت دفترچه شماره ۱

دریافت دفترچه شماره ۲

۱۲۷۷ – مجموعه مهندسي كامپيوتر
 دریافت دفترچه ۱۲۷۹ – مجموعه مهندسي هوافضا
 دریافت دفترچه ۱۲۸۳ – مهندسي نساجي
 دریافت دفترچه ۱۲۸۵ – مهندسی شیمی -بيوتكنولوژي و داروسازی
 دریافت دفترچه ۱۲۸۶ – مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ
 دریافت دفترچه ۱۲۸۷ – مهندسي طراحي محيطزيست
 دریافت دفترچه ۱۲۹۰ – مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت
 دریافت دفترچه ۱۲۹۲ – مهندسي ايمني وبازرسي فني
 دریافت دفترچه ۱۲۹۳ – مهندسي شيمي -بهداشت -ايمني ومحيطزيست
 دریافت دفترچه ۱۲۹۴ – مجموعه ايمني صنعتي
 دریافت دفترچه ۱۳۰۱ – مجموعه مرتع و آبخيزداري
 دریافت دفترچه ۱۳۰۲ – علوم و مهندسي آب
 دریافت دفترچه ۱۳۰۳ – مجموعه زراعت واصلاح نباتات
 دریافت دفترچه ۱۳۰۴ – اقتصادكشاورزي
 دریافت دفترچه ۱۳۰۵ – علوم و مهندسی باغبانی
 دریافت دفترچه ۱۳۰۶ – ترويج وآموزش كشاورزي
 دریافت دفترچه ۱۳۰۷ – علوم و مهندسي جنگل
 دریافت دفترچه ۱۳۰۸ – مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک
 دریافت دفترچه ۱۳۰۹ – مجموعه علوم دام وطيور
 دریافت دفترچه ۱۳۱۱ – علوم و مهندسي شيلات
 دریافت دفترچه ۱۳۱۲ – مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 دریافت دفترچه ۱۳۱۳ -علوم ومهندسي صنايع غذايي
 دریافت دفترچه ۱۳۱۴ -حشره شناسي كشاورزي
 دریافت دفترچه ۱۳۱۵ – بيماري شناسي گياهي
 دریافت دفترچه ۱۳۱۷ – علوم و مهندسي محيط زيست
 دریافت دفترچه ۱۳۱۹ -مهندسي مكانيك بيوسيستم
 دریافت دفترچه ۱۳۲۱ – مدیریت و کنترل بيابان
 دریافت دفترچه ۱۳۲۲ – مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
 دریافت دفترچه ۱۳۲۳ – اکوهیدرولوژی
 دریافت دفترچه ۱۳۲۴ – بيوتكنولوژي دركشاورزي
 دریافت دفترچه ۱۳۲۵ – توسعه روستايي
 دریافت دفترچه ۱۳۲۶ – شناسايي ومبارزه باعلف هاي هرز
 دریافت دفترچه ۱۳۲۷ – مديريت كشاورزي
 دریافت دفترچه ۱۳۲۸ – مهندسي فضاي سبز
 دریافت دفترچه ۱۳۵۰ – مجموعه برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري
 دریافت دفترچه ۱۳۵۱ – طراحي شهري
 دریافت دفترچه ۱۳۵۲ – مجموعه معماري
 دریافت دفترچه ۱۳۵۳ – مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي
 دریافت دفترچه ۱۳۵۶ – نمايش عروسكي
 دریافت دفترچه ۱۳۵۷ – مجموعه هنرهاي نمايشي وسينما
 دریافت دفترچه ۱۳۵۸ – مجموعه هنرهاي تصويري وطراحي

 دریافت دفترچه

۱۳۵۹ – مجموعه هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي
 دریافت دفترچه ۱۳۶۰ – مجموعه هنرهاي موسيقي
 دریافت دفترچه ۱۳۶۱ – مجموعه هنرهاي ساخت ومعماري
 دریافت دفترچه ۱۳۶۲ – طراحي صنعتي
 دریافت دفترچه ۱۳۶۳ – فرش
 دریافت دفترچه ۱۳۶۴ – طراحي پارچه ولباس
 دریافت دفترچه ۱۵۰۱ – انگل شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه ۱۵۰۲ – فيزيولوژي دامپزشكي
 دریافت دفترچه ۱۵۰۳- قارچ شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه ۱۵۰۴ – بافت شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه ۱۵۰۵ – باكتري شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه ۱۵۰۶ – ايمني شناسي دامپزشكي
 دریافت دفترچه ۱۵۰۷ – بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي
 دریافت دفترچه ۱۵۰۹ – بيوشيمي باليني
 دریافت دفترچه زبان فرانسه براي كد رشته ۱۱۱۷ و ۱۱۴۳ – صبح پنجشنبه
 دریافت دفترچه زبان فرانسه و زبان آلماني برای کد رشته ۱۱۰۸ و ۱۱۱۶ و ۱۱۳۰ – صبح جمعه
 دریافت دفترچه زبان فرانسه – مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه  زبان فرانسه- مجموعه حقوق

 

ارسال دیدگاه جدید

پر کردن تمام موارد الزامیست.

آمار سایت

آخرین دیدگاه ها
  • عطیه: دانلود جزوه کامل عربی نه …
  • Hanika: دانلود معنی و حل تمرین ع …
  • Hanika: دانلود معنی و حل تمرین ع …
  • N: دانلود معنی و حل تمرین ع …
  • پارسا: دانلود معنی و حل تمرین ع …
  • امیر: دانلود معنی و حل تمرین ع …
درباره ما

با توجه به کمبود سایت های مرجع درسی در ایران دست به کار شدیم و سایتی با محتوای آموزشی و اطلاع رسانی تاسیس کردیم. هدف این سایت اطلاع رسانی خوب وبه موقع و برابری آموزشی در ایران می باشد.در این راه ما به کمک و دلگرمی شما عزیزان نیازمندیم.